Sekretesspolicy

Appen Zammans (”Zammans”) drivs av Casamsa AB (org.nr 559292-4582) (”vi”, ”vår”, ”oss”). Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Sekretesspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Villkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Sekretesspolicyn och Villkoren, ska Sekretesspolicyn äga företräde.

Vill du kontakta oss i anledning av denna Sekretesspolicy eller i övrigt har frågor som rör vår personuppgiftshantering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till privacy@zammans.com.

1 Om personuppgiftslagen

1.1 För de uppgifter som Användare lämnar (enligt definitionen nedan) och som är att betrakta som personuppgifter följer vi relevant personuppgiftslagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 avses då framför allt den så kallade Dataskyddsförordningen och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för Zammans kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1.2 Om du lägger upp andras personuppgifter i Zammans, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör du se till att du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i Zammans. Oftast kommer dataskyddslagstiftningen inte att vara tillämplig på dessa uppgifter men om den är det är det Användaren som är personuppgiftsansvarig.

2 Om olika användare

2.1 När du väljer att registrera dig skapas ett Konto åt dig och du blir Användare. Som Användare kan du komma åt ditt Konto från andra enheter och informationen lagras hos oss (samt även lokalt på enheter du loggar in på).

2.2 Zammans är framför allt avsett för personer som äger/deläger en fastighet, samt närstående till dessa som disponerar (nyttjar/brukar) samma fastighet. Zammans gör ingen skillnad på olika användare och vi vet inte om det är du som är ägare, delägare nyttjare/brukare, närstående eller någon annan som är involverad kring fastigheten.

3 Uppgifter som behandlas och varför de behandlas

3.1 Kontoinformation – Om du vill registrera ett Konto måste du tillhandahålla följande information:

Förnamn

Efternamn E-postadress Lösenord

Ditt förnamn och efternamn används för att personer inom en fastighet enkelt ska kunna identifiera varandra inom gruppen. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ditt riktiga förnamn/efternamn, utan kan även vara ett alias, som med fördel för alla inom gruppen är känt.

Uppgifterna för e-postadress och lösenord används för att tillhandahålla en säker inloggning till ditt Konto och för att vi ska kunna kontakta dig med viktig information såsom uppdaterade villkor eller lösenordsåterställning.

Vi använder också din e-postadress för att göra utskick med relevant information som kan innehålla riktade eller generella erbjudanden och annan marknadsföring. I sådana utskick kommer det att finnas en länk där du kan välja att inte ta emot e-post med marknadsföring.

3.2 ”Om fastigheten” – ”Vad kallar ni fastigheten?” – Den här uppgiften används för att skapa en unik profil för en fastigheten och under denna sparas och delas Data som läggs upp av användare inom gruppen för fastigheten.

3.3 Utöver information som du direkt tillhandahåller oss kan vi komma att samla in information om din enhet (mobiltelefon, surfplatta, etc). Sådan information är exempelvis:

  • Uppgift om operativsystem och version
  • Språkinställningar
  • Skärmupplösning

Sådana uppgifter används för att det ska vara tekniskt möjligt att tillhandahålla Zammans till dig men också för att kunna anpassa Zammans efter dina inställningar.

3.4 Om du tillåter det, kan Zammans även komma att inhämta viss information från den enhet som du använder Zammans på, sådan information kan vara exempelvis platsinformation, dina kontakter och information om konton på sociala medier för att tillgängliggöra viss funktionalitet i Zammans. Inhämtandet och användandet av sådan information kan du när som helst återkalla, vilket då kommer att få till följd att sådan funktionalitet som kräver uppgiften inte kommer att tillhandahållas.

3.5 Uppgifter om användning – Vi kommer också att använda uppgifter om ditt användande av, och beteende i, Zammans (exempelvis hur många gånger du startar Zammans, vad du har läst, etc) i syfte att visa dig relevant innehåll och relevanta erbjudanden och annonser.

3.6 Andra uppgifter om dig – I Zammans finns möjlighet att lägga upp mer information om dig själv; postnummer, kön och ålder. Vi kan komma att använda detta i syfte att visa dig mer relevant innehåll och relevanta erbjudanden och annonser.

3.7 Andra uppgifter om fastigheten – I Zammans finns möjlighet att lägga upp mer information om fastigheten: typ av fastighet och adress. Vi kan komma att använda detta i syfte att visa dig mer relevant innehåll och relevanta erbjudanden och annonser.

4 Laglig grund för behandling

4.1 Enligt lag är vi skyldiga att upplysa dig om vilken laglig grund vi använder för behandlingen av dina uppgifter. Detta beror på att du har olika rättigheter beroende på vilken laglig grund vi har för behandlingen.

4.2 Kontoinformation – Behandlas för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhandahålla Zammans enligt Användarvillkoren).

4.3 Fastighetens namn – Behandlas för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhandahålla Zammans enligt Användarvillkoren).

4.4 Enhetsuppgifter – Behandlas för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhandahålla Zammans enligt Användarvillkoren).

4.5 Uppgifter om användning – Behandlas på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbjudanden och annonser.

4.6 Uppgifter om dig (postnummer, kön, ålder) – Behandlas på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbjudanden och annonser.

4.7 Uppgifter om fastigheten (typ av fastighet, adress) – Behandlas på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbjudanden och annonser

5 Hantera din personliga information

Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på vilken laglig grund vi har för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras tills det inte längre finns någon laglig grund. Samma uppgift kan behandlas för olika grunder och kommer då att raderas när samtliga grunder är inaktuella.

5.1 Personuppgifter som vi använder för att de är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig behandlar vi till dess att du avslutar ditt Konto och begär radering. Om du inte särskilt begär radering kommer kontoinformation och sådant som du har laddat upp själv (som vi inte är

ansvariga för) komma att sparas i upp till 24 månader, för att möjliggöra ett återställande av ditt Konto (lagringen sker då på vårt berättigade intresse att kunna återställa ditt Konto på begäran).

5.2 I samband med att du avslutar ditt konto kommer du få frågan om du vill att vi ska fortsätta spara dina uppgifter. Om du då väljer ”ja” samtycker du till att vi sparar dem. Vi sparar dem för att du själv ska kunna komma åt dem i framtiden och använder inte uppgifterna till något annat.

5.3 Personuppgifter som vi använder med stöd av ditt samtycke behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke. Om du avslutar ditt Konto kommer uppgifterna att sparas på samma sätt som kontoinformation.

5.4 Uppgifter om användning kommer vi att behandla så länge du använder Zammans. Du kan motsätta dig sådan användning genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@zammans.com. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kommer att meddela dig vårt beslut och, om vi bestämmer att fortsätta med behandlingen, motivera beslutet.

5.5 Uppgifter om en fastighets profil kommer vi att behandla till dess du själv tar bort uppgiften från ditt Konto. Andra medlemmar till fastigheten kan motsätta sig sådan användning. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kan komma att fråga dig om din uppfattning i frågan innan vi fattar beslutet. Vi kommer att meddela dig (och den som gjort begäran) vårt beslut och motivera beslutet.

6 Insamling av information från samarbetspartners

6.1 I Zammans kan du bli uppmanad att uppge personuppgifter till våra samarbetspartners. Lämnandet av sådan information är helt frivillig och inte nödvändig för användande av Zammans.

6.2 Om du lämnar personuppgifter till våra samarbetspartners genom Zammans är sådana samarbetspartners personuppgiftsansvariga. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom relevanta sekretesspolicyer innan du uppger personuppgifter.

7 Dina rättigheter

I korthet har du rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, att se till att uppgifterna är korrekta och att klaga om du tycker att vi gör något som är fel.

7.1 Mer specifikt, har du följande rättigheter:

Rätt att kostnadsfritt, en gång per år och därefter mot erläggande av en administrativ avgift, få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade under en tid då vi kan säkerställa att de är felaktiga.

Rätt att få dina uppgifter raderade efter att ditt Konto har avslutats – notera dock att vi gör detta automatiskt, men du kan skicka ett e-postmeddelande till oss om du vill ha en bekräftelse på att det är gjort.

Rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas under vissa förutsättningar om så framgår av artikel 18 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätt till ”dataportabilitet”, det vill säga att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ”.

Rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter – notera att vi i första hand rekommenderar att du vänder dig till oss med eventuella klagomål men du får också lämna ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, dock under namnbyte).

8 Säkerhet

8.1 Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.

8.2 Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Sekretesspolicyn. När det kommer till internetsäkerhet är dock inget system helt säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Zammans givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

9 Utlämnande av personuppgifter till tredje part och personuppgiftsbiträden

9.1 Vi kommer aldrig, under några som helst omständigheter, sälja eller dela med oss av någon data från Zammans till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.

9.2 Zammans använder sig av externa företag som agerar Personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter, exempelvis vid lagring av data på servrar. Vi använder endast seriösa och välrenommerade aktörer som kan säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Sådana Personuppgiftsbiträden får aldrig behandla dina personuppgifter på annat sätt än på uppdrag av oss och i enlighet med Sekretesspolicyn.

9.3 Vi kommer inte heller använda din e-postadress för oönskade e-postutskick eller dela med oss av din e-postadress. Eventuella e-postmeddelanden som skickas från Zammans kommer ske helt i enlighet med Sekretesspolicyn och Villkoren.

10 Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person)

10.1 Vi kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på Zammans med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda Användare. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.

10.2 Vi kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för vår räkning i syfte att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller.

11 Länkar till andra webbplatser

11.1 Zammans kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Sekretesspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar Zammans, är Vi inte ansvariga för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

12 Ändringar

12.1 Vi kan, från tid till annan, ändra Sekretesspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik 30 dagar efter att de publicerats i Zammans. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i Zammans.

13 Kontaktinformation

13.1 För att kontakta oss är det lättast att skicka ett e-postmeddelande till support@zammans.com

13.2 Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:

Casamsa AB
Gustav IIIs Boulevard 16 169 72
Solna