Användarvillkor

Vad kul att du vill använda Zammans! Vi hoppas att du kommer bli nöjd med de funktioner, tjänster och information som finns i Zammans. Innan du börjar använda Zammans rekommenderar vi att du läser igenom Villkoren så att du vet vad som gäller. Det som står i denna text är alltså avtalet mellan dig och oss.

Det sker kontinuerlig uppdatering av Villkoren, (se punkt 10), men den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Zammans och på Hemsidan. Sådana ändringar blir gällande så fort du tagit del av dem, eller senast 30 dagar efter att de publicerats på Hemsidan.

OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM FINNS I ZAMMANS INTE UTGÖR JURIDISK RÅDGIVNING OCH ATT CASAMSA AB (ORG. NR 559292-4582) SOM DRIVER APPEN INTE TAR NÅGOT JURIDISKT ANSVAR FÖR DITT ANVÄNDANDE AV ZAMMANS.

1 Allmänt och definitioner

1.1 För att undvika onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

”Användare”, ”Användaren”: Person, Individ, Privatperson, Ägare, Delägare, ”Brukare”, ”Nyttjare” som använder Zammans;
”Användarkonto”: Det användarkonto som du registrerar i Zammans för att kunna använda Zammans;
”Data”: All data som överförs av dig till Casamsa AB via Zammans när du använder Zammans;
”du”, ”din”, ”ditt”, ”dig”: Användare;
”Ägare”, ”Delägare”: En person som äger en fastighet registrerad i Zammans;
”Hemsidan”: www.Zammans.com;
”Brukare”, ”Nyttjare”: En person som brukar/nyttjar en fastighet registrerad i Zammans;
”Zammans”: Appen Zammans som tillhandahålls av Casamsa AB;
”Casamsa AB”: Casamsa AB, org.nr. 559292-4582;
”Samarbetspartner”: Sådan aktör som Zammans ingått samarbete med och som i förevarande fall framgår i Appen Zammans;
”vi”, ”vår”, ”oss”: Casamsa AB
”Villkoren”: Dessa användarvillkor vilka gäller mellan dig och oss;

2 Om Zammans

2.1 Zammans är en app som tillhandahålls av Casamsa AB och som utgör ett stöd för Personer, Familjer, Släkter, Vänner, Bekanta, och andra individer som samäger och/eller disponerar över en eller flera fastigheter tillsammans. Genom Zammans erhåller ni en digital plattform med funktioner och tjänster som underlättar ägandet och disponeringen av en gemensam fastighet.

2.2 Användare kan vara medlemmar i flera fastigheter samtidigt.
2.3 Mer information om Zammans finns att tillgå i Zammans och på www.Zammans.com.

3 Användning av Zammans

3.1 Användning av Zammans är gratis. Om du accepterar ett erbjudande från en av våra Samarbetspartners, ingår du ett separat avtal med sådan Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern.

3.2 För att kunna använda Zammans krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med instruktioner som ges i Zammans.

4 Missbruk

4.1 Casamsa AB har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto och/eller blockera din e-postadress. Så kan exempelvis ske om du på något sätt missbrukar Zammans. Missbruk kan exempelvis bestå av brott mot Villkoren. Du är skyldig att ersätta Casamsa AB för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

5 Ändringar, uppdateringar och begränsad tillgång till Zammans

5.1 Casamsa AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i Zammans. Casamsa AB förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Zammans inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i Zammans omfattas av Villkoren.

5.2 Casamsa AB förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till Zammans om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. Casamsa AB ska vidta sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig.

5.3 Casamsa AB:s utövande av ovanstående rättighet ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Casamsa AB och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Zammans, inkluderat, men ej begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, käll-kod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Zammans är upprättad och används, anses vara en del av Zammans och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

6.2 Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Casamsa AB genom Zammans. Casamsa AB gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

7 Support, kommunikation och kontaktuppgifter

7.1 Du accepterar att all kommunikation mellan Casamsa AB och dig relaterat till Zammans får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen support@zammans.com, eller via Zammans. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Zammans samt support.

7.2 Du kan även skicka brev till: Casamsa AB
Gustav III Boulevard 16
169 72 Solna

8 Ansvarsbegränsning

8.1 Zammans levereras i befintligt skick och Casamsa AB ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Villkoren, inkluderat men inte uteslutande, garantier rörande lämplighet för visst ändamål för dig.

8.2 Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av Zammans och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av Casamsa AB, samt att Casamsa AB således inte kan garantera någon säker anslutning till Zammans.

8.3 Casamsa AB är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla Zammans för dig.

9 Force majeure

9.1 Med undantag för de fall Casamsa AB eller du har agerat grovt vårdslöst är Casamsa AB respektive du alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför Casamsa AB:s respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

10 Ändring av villkoren

10.1 Casamsa AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Casamsa AB avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Uppgifter om villkorsändringar ska alltid på ett tydligt sätt framgå för dig genom Zammans.

10.2 Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto i det fall om inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda Zammans efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

11 Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

11.2 Tvister som uppstår i anledning av Villkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av Zammans, ska avgöras i allmän domstol, varvid Solna tingsrätt ska vara första instans.